XIX Kurs medyczny

Postępy w diagnostyce i leczeniu

chorób układu nerwowego u dzieci

map-marker O3 Meet, ul. Mangalia 1, Warszawa

calendar3 25 - 26 listopada 2022 r.

 

Warunki uczestnictwa, zmian i anulacji / regulamin

 

Zasady uczestnictwa w kursie opisane są w regulaminie (do pobrania w formacie pdf).

Kurs przeznaczony jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Podczas rejestracji prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

Biuro Organizacyjne / Organizator logistyczny (Sprzedawca usług): firma PAIZ Konsulting Sp. z o.o. ul. Czeremchowa 21, 20-807 Lublin, NIP 712-22-77-054, REGON 430844937, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000052339, wysokość kapitału zakładowego – 125.000,00 zł, tel. kom. 693 067 914, tel. (81) 534 71 48, (81) 534 71 49, fax. (81) 534-71-50, e-mail: kongres@skolamed.pl, świadczące usługi związane z organizacją kongresów, konferencji i wystaw pod własną marką: Biuro Kongresów SKOLAMED.

Warunkiem zamówienia uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia w formie elektronicznej. Biuro Organizacyjne ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, jeśli nie otrzyma od Uczestnika wpłaty (o ile jest wymagana) w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia.

Po otrzymaniu formularza zgłoszenia Biuro Organizacyjne wysyła do Uczestnika pisemne przyjęcie zamówienia (rejestracji uczestnika), co oznacza zawarcie Umowy.

W przypadku opcji uczestnictwa w formie transmisji online na kilka dni przed konferencją Uczestnik otrzyma link do aplikacji konferencyjnej umożliwiającej uczestniczenie w wydarzeniu, będący jednocześnie indywidualnym hasłem dostępu.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest imienne. Uczestnictwo w konferencji może zostać przepisane na inną uprawnioną osobę jedynie po akceptacji Organizatora.

Jeżeli udział w wydarzeniu jest płatny, Uczestnicy mają prawo do całkowitej lub częściowej anulacji zamówienia i zwrotu wniesionych opłat po potrąceniu kosztów manipulacyjnych na zasadach opisanych poniżej. Zmiany i anulacje przyjmuje wyłącznie Biuro Organizacyjne. Obowiązuje forma pisemna z podaniem numeru rachunku bankowego, na które zwrócimy refundowaną kwotę.

Potrącenia opłaty manipulacyjnej w przypadku anulacji:

REZYGNACJA Z UDZIAŁU OSÓB W WYDARZENIU
(Opłata rejestracyjna)

a)    do 31-go dnia przed dniem rozpoczęciem wydarzenia - rezygnacja bez naliczania kosztów; zwracana jest pełna wpłata

b)    od 30-go do 15-go dnia przed dniem rozpoczęciem wydarzenia – potrącenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 % wartości anulowanego zamówienia

c)    od 14-go dnia przed dniem rozpoczęcia wydarzenia - potrącenie 100 % wartości zamówienia, zwrot nie przysługuje

REZYGNACJA Z ZAKWATEROWANIA

(UWAGA! Dotyczy wyłącznie zakwaterowania zamawianego za pośrednictwem Biura Organizacyjnego. W przypadku, kiedy Biuro Organizacyjne nie pośredniczy, a jedynie poleca zakwaterowanie, obowiązują warunki anulacji dostępne w danym hotelu lub obiekcie noclegowym).

a)    do 91-go dnia przed dniem rozpoczęciem pobytu - rezygnacja bez naliczania kosztów; zwracana jest pełna wpłata

b)    od 90-go do 31-go dnia przed dniem rozpoczęciem pobytu – potrącenie opłaty manipulacyjnej w wysokości ceny pokoju za jedną dobę hotelową za każdy anulowany pokój

c)    od 30-go dnia przed dniem rozpoczęcia pobytu – potrącenie 100 % wartości zamówienia, zwrot nie przysługuje

Uczestnik będący osobą fizyczną (konsument w rozumieniu kodeksu cywilnego), który dokonał zgłoszenia za pośrednictwem kanałów internetowych, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia (tj. dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia / rejestracji). Prawo do odstąpienia przysługuje nie później jednak, niż do dnia rozpoczęcia Konferencji (tzw. „prawo do namysłu” Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r.). Prawo do odstąpienia nie dotyczy usług noclegowych, gastronomii, udziału w imprezach rozrywkowych. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.

Ewentualne reklamacje dotyczące usług PAIZ Konsulting Sp. z o.o. proszę zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty realizacji usług. Biuro Organizacyjne rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na stronach:

nasza polityka prywatności - klienci

nasza polityka prywatności - kontrahenci i współpracownicy

 

* * *

Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.